انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران


خودرو

بررسی رابطه شخصیت نوع الف و ب با سوگیری های رفتاری رویکردی برای انتخاب مدیران مالی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

ویژگی‌های شخصیتی اساس نظام رفتاری افراد را نشان می‌دهند؛ بنابراین تفاوت ویژگی شخصیتی در فرد موجب می‌شود که افراد در موقعیتی یکسان، رفتارهای متفاوتی داشته باشند و خصوصیت شخصیتی توضیح‌دهنده رفتار مدیران می‌باشد. پژوهش‌های انجام شده در بازارهای مالی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران از برخی سوگیری‌های رفتاری رنج می‌برند. پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید شخصیت نوع الف و ب با سوگیری‌های رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) به چه میزان در انتخاب مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟ پژوهش مدنظر از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر 550 نفر می‌باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 226 نفر محاسبه شد. جهت گردآوری اطلاعات در حوزه مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش، از منابع داخلی و خارجی کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌ها و نیز از سایت‌های تخصصی معتبر استفاده شد و همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش میدانی از دو پرسشنامه خصوصیت شخصیتی الف و ب 25 سؤالی فریدمن و روزنمن و محقق ساخته با سه نوع سوگیری (فرا اعتمادی، نماگری، خوداسنادی) بهره برده شد. جهت آزمون رابطه بین متغیرها در فرضیه‌های فرعی از آزمون پیرسون و در فرضیه اصلی از رگرسیون چندگانه به‌وسیله نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد با خصوصیت شخصیتی ب برای سمت‌های مدیریت مالی مناسب‌تر می‌باشد؛ زیرا میزان سوگیری‌های رفتاری در آن‌ها نسبت به خصوصیت شخصیتی الف کمتر است و از آرامش بیشتری در مواقع حساس مانند زمان‌های تصمیم‌گیری برخوردار هستند، اشتباهات خود را پذیرفته و آموزش‌پذیرتر هستند. بین شخصیت نوع الف و ب با سوگیری رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) در مدیران مالی شرکت‌های فعال و پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Type A and B Personality Relationship with Behavioral Bias Approach to Select Financial Managers (Companies Listed in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Alinaghi Langari 1
  • Hamid Mortazaniya 2
  • Hamid Farokhizadeh 3

1 Corresponding Author, Researcher, Faculty and Institute of Management and Economics, Imam Hussein University.Tehran. Iran

2 Assistant Professor, Faculty and Institute of Management and Economics, Imam Hussein University.Tehran. Iran

3 MA in Financial Management, Faculty and Institute of Management and Economics, Imam Hussein University.Tehran. Iran

Personality traits show the basis of the behavioral system of individuals; Therefore, the difference between personality traits in the individual causes people to have different behaviors in the same position and the personality characteristic explains the behavior of managers. Research in financial markets suggests that investors suffer from some behavioral bias. The present study seeks to determine how much the personality of Type A and B is related to behavioral bias (transcendental, independent, and self -reflection) in the selection of financial managers of companies listed in the Tehran Stock Exchange? The purpose of the purpose is the type of applied research, and in terms of method and nature, a descriptive survey of correlation. The statistical population of the present study is 550 people, and the sample size was calculated based on Cochran formula of 226.To collect information in the field of theoretical principles and literature on the subject of the research, library internal and external resources, articles, books, and specialized sites were used, as well as the data collection in the field of two personality properties A and B 25 questions. Rosenman and researcher were used with three types of bias (meta -trust, independence, self -ology). The relationship between variables was used in the sub -hypothesis of the Pearson test and in the original hypothesis, multiple regression was used by SPSS software. The results showed that individuals with personality character B were more suitable for financial management positions; Because they are less behavioral bias than personality traits A and are more relaxed in sensitive times such as decision -making times, they are more educated and more educated. There is a positive and significant relationship between type A and B personality with behavioral bias (transcendental, independent and self -reflection) in the financial managers of active and accepted companies in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Character
  • Bias
  • Extravagant
  • Symbolism
  • Self -Esteem

مراجع

اعتباریان خوراسگانی، اکبر و قریشی شهرکی، سید احمد (1394). ارتباط بین خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری و شخصیت. مجله مدیریت فراگیر، 1(4)، 104-96.

بدری، احمد و کوچکی، احمد (1392). حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5(18)، 24-1.

جمشیدی، ناصر و قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‌گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی، 20(1)، 90-75.

جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن و فدایی نژاد، محمداسماعیل (1398). بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی، 21(2)، 164-143.

روغنی‌زاده، مرجان (1395). عوامل، ویژگی‌های رفتاری و تیپ شخصیتی مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2(3)، 103-92.

صداقتی، صمد (1395). روانشناسی مالی رفتاری. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 25 اسفند 1395، استانبول، ترکیه.

عیوضی، مریم (۱۳۹۵). بررسی تأثیر کسب اطلاعات بر رفتار تجاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس با تأکید بر نقش تعدیل گر و ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار (مطالعه موردی: بازار بورس تبریز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، مؤسسه آموزشی عالی غیردولتی- غیرانتفاعی الغدیر.

فلاح‌پور، سعید و غلامرضا عبداللهی (1390). شناسایی و وزن‌دهی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد AHP فازی. دوفصلنامه‌ تحقیقات مالی، 13(31)، 120-99.

محمدی، اکبر؛ شاهمرادی، بهنام و رستمخانی، حسین (1396). بررسی مقایسه‌ای نقش سوگیری‌های شناختی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فردی در بازار سرمایه و بازار مسکن. اولین کنفرانس ملی بین‌المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، شیراز.

مخاطب رفیعی، فریماه؛ اسلامی، محسن و پیری‌زاده، علی (1397). بررسی تأثیر تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران بر سوگیری‌های رفتاری‌شان در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.

موسوی، سید مرتضی و آقابابایی، محمدابراهیم (۱۳۹۶). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار تهران، 10(34)، 38-25.

نظری‌پور، محمد؛ زکی‌زاده، بابک؛ افشار، عزیزالله و محمدی، احمد (1399). بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل پنج تیپ شخصیتی. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، ۶ (۱۰) 14- 1.

Adam, Tim, and Chitru Fernando, Evgenia Golubeva. (2010). Managerial Biases and Argyris, C. (1952), The impact of budgets on people. New York: Controllership Foundation.

Aftab, Mahmooda. (2020). Behavioral Biases as Predictors of Investment Decision of Individual Investors in Pakistan (June 5, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3619580 or http://dx.doi.org/2139/10/ssrn.3619580

Armistead, N. (2014). Comparative analysis of individual investor portfolios based on behavioral finance and efficient market theories. North central University. Pro Quest.

Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological biases of investors. Financial Services Review, 11(2), 97-116.

Barber, B.M. & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, 55, 773-806.

Barber, B.M. & Odean, T. (2001). Boys انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. Quarterly Journal of Economics, 116, 261-292.

Barberis, N. & Thaler, R. (2010). A Survey of Behavioral Finance. Handbook of the Economics of Finance, North-Holland, Amsterdam.

Ben-David, Itzhak, John R. Graham, and Campbell R. Harvey. (2007). Managerial Overconfidence and Corporate Policies. Working Paper,

Billett, Matthew T., and Yiming Qian. (2008). Are Overconfident CEOs Born or Made? Evidence of Self-Attribution Bias from Frequent Acquirers. Management Science, 54, 1037-1051.

Chen, G., Kim, K., Nofsinger, J. & Rui, O. (2007). Trading Performance, Disposition Effect, Overconfidance, Representative Bias, and Experience of Emerging Market Investors. Journal of Behavioral Decision Making, 20, 425-451.

Chou, Robin K and Wang,Y. (2011). A test of the different implications of the overconfidence and disposition hypotheses. Journal of Banking & Finance, 35, 2037–2046.

Chun. W, W and Ming. L, M. (2008). Investor behavior and decision making style: A Malaysian perspective. Journal of IBBM,

Dhar, R., & Kumar, A. (2001). A non-random walk down the main street: Impact of price trends on trading decisions of individual investors. Working paper, International Center for Finance, Yale School of Management, New Haven, CT.

Droms, C. M. (2009). An Investigation into Consumers' Repeated Attempts at Behavior Change. Theses and Dissertations.

Gervais, S., and Odean, T. (2001). Learning انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران to be Overconfident. The Review of Financial Studies, 14, 1-27.

Lovric, M., Kaymak, U., & Spronk, J. (2008). A conceptual model of investor behavior. RSM Erasmus University.

Mahina, J. N., Muturi, W & Florence, M. (2018). Effect of Self-Attribution Bias on Investment in the Rwandan Stock Market. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, Vol. 18,

Malmendier, U., Geoffrey, T., and Jon, Y. (2010). Managerial Beliefs and Corporate Financial Policies. Working Paper,

Mehtab, F., & Nagaraj, H. (2019). Personality Traits And Loss Aversion Bias of Indian Investors. Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ),

Nkukpornu, E., Gyimah, P., & Sakyiwaa, L. (2020). Behavioural Finance and Investment Decisions: Does Behavioral Bias Matter?. International Business Research, 13, 65.

Raheja, S., & Dhiman, B. (2017). Influence of personality traits and behavioral biases on investment decision of investors. Asian Journal of Management, 8, 819-826.

Rzeszutek, M., Szyszka, A., Czerwonka, M. (2015). Investors’ Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Behavioral Biases in the Decision Making Process. Contemporary Economics, Vol. 9, No. 3, 237-352.

Tekce, B., Yılmaz, N. (2015). Are individual stock investors overconfident? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 5, 35–45.

Zafar uz Zaman Anjum, Nazar H. Phulpoto, Sohail A. Memon, Raza M. Pahore,
M. Imran, Zuhaibuddin Bhutto. (2019). Impact of Psychological Biases and Personality Traits on Investor Trading Behavior. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 19 No. 8,

ادامه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو؛ پراید ۲۰۶ میلیون تومان شد

خودرو

خودرو

قیمت خودرو مدت‌ها بود که ثبات نسبی پیدا کرده بود. اما با سقف‌شکنی قیمت دلار در هفته گذشته، بازار خودرو نیز مجددا ملتهب شد و دوباره شاهد جهش قیمتی تقریبا تمام خودروهای داخلی شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی روز ‌دوشنبه ۱۶ آبان با تغییراتی همراه شد.

بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد. با افزایش نرخ دلار از هفته گذشته، قیمت خودروها نیز با افزایش همراه شد. البته برخی معتقدند که قیمت خودرو هم‌گام با نرخ انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران دلار افزایش نداشته است. اما با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که تقریبا تمام خودروهای داخلی در بازار افزایش قیمت داشتند.

خودرو

خودرو

برخلاف ماه‌های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما بالاخره سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با افزایش قیمت همراه کرد. برای مثال، پراید ۱۱۱ اکنون با قیمت ۲۰۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پراید ۱۳۱ نیز با افزایش سه میلیونی خود، به نرخ ۱۸۶ میلیون تومان عرضه می‌شود.

پژو ۲۰۷ اتومات که در ماه گذشته ۵۹۰ میلیون تومان ارزش داشت، اما این هفته با رشدی ناگهانی، این خودرو پنج میلیون تومان افزایش یافت و هم‌اکنون در سطح ۶۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

خودرو دنا معمولی هم که مدت‌ها بود با ثبات قیمتی همراه شده بود، اما این چند روز با افزایش قیمت همراه شد. امروز صبح، این خودرو در قیمت ۴۱۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. اما باید توجه داشت که دنا معمولی طی تنها یک ماه با ۱۰ ملیون تومان افزایش قیمت همراه شد.

پژو پارس اتوماتیک هم امروز با چهار میلیون افزایش قیمت نسبت به دیروز، به قیمت ۴۹۶ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش می‌رسد.

قیمت خودروهای پرطرفدار

اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که برخی خودروها بیشتر خرید و فروش می‌شوند و پرطرفدار هستند. این خودروها با چه قیمتی در بازار معامله می‌شوند؟

تیبا هاچ‌بک‌ پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، برخلاف روزهای گذشته دو میلیون تومان افزایش قیمت داشت در محدوده ۲۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر نیز با افزایش شش میلیونی خود، حالا ۳۲۴ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو نیز در بازار کشور در نرخ ۳۷۰ میلیون تومان ثبت شد.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت دلار این‌بار بر قیمت خودرو تاثیری نخواهد گذاشت.

او افزود: ممکن است در روزهای آینده فروشندگان خودرو در بازار به بهانه افزایش نرخ دلار قیمت‌ها را بالا ببرند. اما نکته قابل توجه این است که خریداری برای این خودروهای گران‌شده وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: البته باید به این نکته توجه کرد که خریداران در بازار خودرو با نوسانات قیمتی دلار آشنا هستند و با تغییر نرخ ارز احتمال این را می‌دهند که این نوسان کوتاه‌مدت است و برخلاف گذشته، به بازار هجوم نمی‌برند و همین عامل باعث می‌شود نوسانات ارزی تغییری در روند بازار خودرو ایجاد نکند.

او با بیان اینکه مردم در بحث سرمایه‌گذاری در بازار خودرو آگاهانه عمل می‌کنند، اشاره کرد: آگاهانه عمل کردن مردم در بحث سرمایه‌گذاری از آنجایی مشخص است که شرکت‌های مونتاژ خودرو به برگزاری طرح‌های فروش اقساطی روی آوردند. چراکه دیگر خریداران به صورت یکجا تمام سرمایه خود را صرف خرید یک خودرو نمی‌کنند.

جعفری ادامه داد: اما حالا لیست خودروهایی که قرار است به زودی وارد کشور شوند، مشخص شده است و هر شرکت خودروسازی به واردات یک برند خودرو مشغول می‌شوند. با اجرا شدن طرح واردات، هر شرکت واردکننده خودرو در آینده مشغول به واردکردن خودروهای اقتصادی خواهند شد.

او تاکید کرد: اعلام فهرست احتمالی خودروهای وارداتی باعث شده که خریداران خودروهای اقتصادی دست نگه دارند تا خودروهای وارداتی وارد بازار شوند و بعد از واردات اقدام به خرید خودرو کنند.

این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: اما اگر قرار باشد که خودرویی با افزایش قیمت همراه شود، این‌بار در بازار خودروهای گران‌قیمت بازار کشور خواهد بود.

او افزود: اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت در خودروهایی با قیمت بالا هم تغییری در روند تقاضای بازار ایجاد نکند. زیرا افرادی که اقدام به خرید این نوع خودروها می‌کنند، توجه چندانی به نوسانات ریز بازار ندارند.

انواع تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران

کیا سورنتو یکی از خودروهای محبوب بازار ایران است که نسل‌های مختلف آن از فروش مناسبی در کشورمان برخوردار شده‌اند.

دیجیاتو: کیا سورنتو یکی از خودروهای محبوب بازار ایران است که نسل‌های مختلف آن از فروش مناسبی در کشورمان برخوردار شده‌اند. همزمان با توقف واردات خودرو، دست مشتریان ایرانی از این شاسی‌بلند محبوب کره‌ای دور ماند. هم‌اکنون و باتوجه به اعلام قیمت کیا سورنتو ۲۰۲۳، به نظر نمی‌رسد مشتریان ایرانی حتی در صورت آزادسازی واردات بتوانند کیا سورنتو جدید را در خیابان‌های ایران مشاهده کنند، چرا که قیمت سورنتو جدید حتی در ساده ترین تیپ نیز بیش از ۳۰ هزار دلار است و فاصله ای ۵۰ درصدی نسبت به حداکثر قیمت ۲۰ هزار یوروی مجاز برای واردات دارد.

این خودرو به هیچ عنوان به کشور وارد نمی‌شود!

قیمت کیا سورنتو ۲۰۲۳ از ۳۱۲۸۵ دلار شروع می‌شود و گران‌ترین تیپ آن ۴۴۸۸۵ دلار قیمت خواهد داشت. قیمت این خودرو نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است و علاوه برآن هزینه ۱۲۹۵ دلاری بابت تحویل خودرو در مقصد از مشتری طلب می‌شود.

این خودرو به هیچ عنوان به کشور وارد نمی‌شود!

سورنتو ۲۰۲۳ با موتور ۲.۵ لیتری چهار سیلندر در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد که در دو نوع تنفس طبیعی و توربوشارژر قابل خریداری است. نسخه تنفس طبیعی ۱۹۱ اسب‌بخار قدرت و ۲۴۵ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. نسخه توربوشارژر قوی‌تر است و مجموع خروجی آن به ۲۸۱ اسب‌بخار قدرت و ۴۲۱ نیوتن‌متر گشتاور خواهد رسید. موتور تنفس طبیعی به همراه گیربکس هشت سرعته اتوماتیک معمولی و موتور توربوشارژر به همراه گیربکس هشت سرعته اتوماتیک دوکلاچه عرضه خواهد شد.

جدول قیمت کیا سورنتو ۲۰۲۳:

مدل قیمت
Sorento LX $۳۱,۲۸۵
Sorento LX AWD $۳۳,۰۸۵
Sorento S $۳۳,۷۸۵
Sorento X-Line S AWD $۳۵,۷۸۵
Sorento EX $۳۷,۱۸۵
Sorento X-Line EX AWD $۴۰,۸۸۵
Sorento SX $۴۰,۰۸۵
Sorento SX AWD $۴۱,۸۸۵
Sorento SX-P AWD $۴۴,۶۸۵
Sorento X-Line SX-P AWD $۴۴,۸۸۵

طراحی کیا سورنتو ۲۰۲۳ نسبت به مدل ۲۰۲۲ تغییری نکرده است اما برخی امکانات و تجهیزات به آن اضافه شده‌اند. برای مثال تیپ پرطرفدار SX Prestige اکنون به صورت استاندارد سیستم چهار چرخ محرک را در خود جای داده است. مدل پایه این خودرو یعنی LX‌ نیز سیستم‌های کمک‌ راننده همچون رادار نقطه کور و جلوگیری از برخورد جلو را در خود جای داده است.

دیگر تریم‌های کیا سورنتو ۲۰۲۳ نیز بروزرسانی شده‌اند. برای مثال تیپ S شارژر بیسیم تلفن همراه را دریافت کرده است. تیپ EX صندلی‌های برقی جلو دارد. به تیپ SX پنل ابزار دیجیتالی ۱۲.۳ اینچی، آینه‌های تاشو برقی و سنسور باران اضافه شده است. تیپ X-Line نیز هم‌اکنون به رینگ‌های آلیاژی ۲۰ اینچی، سپر اسپرت و قطعات دکوراتیو بدنه مجهز شده است.

این خودرو به هیچ عنوان به کشور وارد نمی‌شود!

علاوه بر اعلام قیمت نسخه‌های درون‌سوز، قیمت نسخه‌های هیبریدی و پلاگین هیبریدی شاسی‌بلند کیا نیز اعلام شده‌اند. قیمت کیا سورنتو هیبریدی ۲۰۲۳ از ۳۷۸۸۵ دلار شروع می شود در حالی که تیپ پلاگین هیبریدی ۵۱۱۸۵ دلار قیمت دارد.

خلاصه بازی ایران ۵ - ۲ امارات/ صعود مقتدرانه تیم ملی به فینال با غلبه بر میزبان+ فیلم

پارسینه: تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دیدار نیمه نهایی مقابل امارات به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

خلاصه بازی ایران ۵ - ۲ امارات/ صعود مقتدرانه تیم ملی به فینال با غلبه بر میزبان+ فیلم

به گزارش پارسینه؛ در ادامه رقابت‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی ۲۰۲۲، تیم ملی کشورمان به مصاف امارات میزبان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

گل‌های ایران را در این بازی مهدی شیر محمدی، امیر حسین اکبری، موحد محمد پور، مسلم مسگر، علی میرشکاری به ثمر رساندند.

این چهارمین مصاف تیم ملی ساحلی ایران با امارات بود که پیش از این تیم ملی کشورمان در هر چهار دیدار پیروز میدان شده بود.

تیم ملی ایران با ۳ عنوان قهرمانی، در کنار برزیل و پایین‌تر از روسیه (۴ قهرمانی) دومین تیم پرافتخار جام بین قاره‌ای محسوب می‌شود.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی، تیم‌های ملی برزیل و پاراگوئه از ساعت ۱۸:۱۵ به مصاف هم رفتند که در نتیجه برزیل توانست ۶ بر ۵ پیروز شود و راهی فینال شود.

بدین ترتیب تیم‌های ملی ایران و برزیل فینال این مسابقات را برگزار می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.