معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی


بررسي تحليلي نظام سربازي اجباري درايران

خالص ارزش فعلی (NPV) در این روش، کلیه وجوه بر اساس یک نرخ بازده قابل قبول (هزینه تأمین مالی) تنزیل می گردند و با استفاده از فاکتورهای بهره ارزش فعلی، خالص ارزش فعلی محاسبه خواهد گردید. در صورت مساوی بودن جریان های نقدی سالانه از فاکتور بهره ارزش فعلی اقساط مساوی یک ریالی و در صورت مساوی نبودن جریان های نقدی سالانه از فاکتور بهره ارزش فعلی یک ریال استفاده می گردد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود خالص ارزش فعلی مثبت است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین خالص ارزش فعلی مثبت، انتخاب خواهد شد.

نقاط ضعف و قدرت ارزش فعلي خالص. اصولا در محاسبه ارزش فعل خالص به ميزان سود توجه مي شود و در محاسبه آن، ارزش زماني پول مورد توجه قرار مي گيرد؛ در نتيجه با استفاده از آن مي توان در مورد طرح ها سرمايه گذاري ( كه هدف از اجراي آنها تحصيل سود است و براي چندين سال داراي جريان نقدي مي باشد) قضاوت كرد. از آنجا كه ارزش فعلي خالص طرحها را برحسب واحد پول (ريال) بيان مي كنند، براي موارد زير مي توان از آن استفاده كرد: —1. ارزيابي انواع طرح هاي سرمايه گذاري —2. انتخاب مناسبترين طرح —3. محاسبه تاثيراتي كه ارقام تشكيل دهنده بودجه سرمايه اي شركت در ثروت سهامداران دارد. محاسبه ارزش فعلي خالص در مقايسه با دوره برگشت سرمايه مشكلتر است و از آنجا كه اين رقم براساس نرخ بازده ((واقعي)) طرح استوار نيست، در تفسير آن بايد احتياط كرد.

نرخ بازده داخلی (IRR) نرخ بازده داخلی، نرخ سود تضمین شده ای است که منجر به تساوی ارزش فعلی خالص جریان های نقدی ورودی و ارزش فعلی خالص جریان های نقدی خروجی خواهد شد. نرخ بازده داخلی نرخی است که به ازای آن خالص ارزش فعلی صفر می گردد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ هزینه تأمین مالی است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین نرخ بازده داخلی (مشروط به بیشتر بودن از نرخ هزینه تأمین مالی)، انتخاب خواهد شد.

نقاط قوت و ضعف نرخ بازده داخلی: در محاسبه نرخ بازده داخلي، ارزش زماني پول در نظر گرفته مي شود و اين نقطه قوت اين معيار است. با اين معيار متوسط نرخ بازده سالانه طرح هاي مختلف سرمايه گذاري را با توجه به جريان هاي نقدي محاسبه مي كنند. بيان نرخ بازده داخلي به صورت درصد مزيت بزرگي است، زيرا بيشتر مديران به راحتي مي توانند ميزان ميزان مطلوب بودن يك طرح را با توجه به نرخ بازده داخلي تشخيص دهند. اما از بين معيارهاي سه گانه ارزيابي طرحها، محاسبه نرخ بازده داخلي از همه مشكلتر است. عيب بزرگ اين معيار ضعفي است كه در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمايه گذاري دارد، در نتيجه بايد گفت كه معيار نرخ بازده داخلي در انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري كاربرد محدودي دارد.

مقایسه بین دو روش NPV و IRR هر چند در اغلب موارد، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از این دو روش منتج به نتایج یکسانی خواهد گردید؛ اما تحت شرایط زیر می توان انتظار داشت که نتایج حاصله از این دو روش متفاوت باشند : * تفاوت مبالغ سرمایه گذاری اولیه پروژه ها * تفاوت زمان بندی جریان وجوه نقد پروژه ها * تفاوت عمر پروژه ها * تفاوت فرض بنیادی دو روش (در روش خالص ارزش فعلی فرض بر این است که وجوه حاصل از اجرای پروژه سرمایه گذاری مجدداًً با نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ هزینه تأمین مالی، سرمایه گذاری خواهد شد. در حالی که در روش نرخ بازده داخلی فرض بر این است که وجوه حاصل از اجرای پروژه سرمایه گذاری مجدداًً با نرخ بازده داخلی، سرمایه گذاری خواهد شد. در اغلب موارد، این دو نرخ متفاوت هستند.) در مواردی که بین نتایج حاصل از دو روش تفاوت وجود دارد، اکثر تحلیل گران مالی معمولاً بر نتایج حاصل از روش خالص ارزش فعلی تأکید می ورزند. شاخص سودآوری (PI) در مواردی که پروژه های سرمايه گذاری، دارای مبالغ سرمایه گذاری اولیه متفاوتی باشند، خالص ارزش فعلی پروژه معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی ها معیار مناسبی برای ارزیابی و انتخاب نیست. چرا که در صورت یکسان بودن سایر شرایط، پروژه های بزرگتر نسبت به پروژه های کوچکتر، از ارزش فعلی خالص بیشتری برخوردار بوده و این موضوع، تصمیم گیری را با مشکل مواجه خواهد نمود. در چنین مواردی، از شاخص سودآوری بهره گرفته می شود که مبنای یکسانی را برای مقایسه و ارزیابی پروژه های سرمايه گذاری با اندازه های گوناگون فراهم می سازد. مبنای پذیرش یک پروژه سرمایه گذاری، وجود شاخص سودآوری بیشتر از یک است. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای بالاترین شاخص سودآوری (مشروط به بیشتر بودن از یک)، انتخاب خواهد شد. دوره بازیافت سرمایه (PBP) این روش، مدت زمان لازم برای بازیافت جریان های نقدی خروجی (مبالغ سرمايه گذاری اولیه) از طریق جریان های نقدی ورودی سالانه را اندازه گیری می نماید. در این روش، ارزش زمانی پول، ارزش اسقاط در پایان عمر مفید و وجوه تحصیل شده پس از دوره بازیافت سرمایه نادیده گرفته می شوند. در دوره های بی ثباتی اقتصادی یا مواقعی که تأمین سرمایه از طریق استقراض یا انتشار سهام مشکل است، مدیران ترجیح می دهند پروژه هایی را اجرا نمایند که دوره بازیافت سرمایه نسبتاً کوتاهی دارند. هر چند دوره بازیافت سرمایه نسبتاً کوتاه می تواند معرف ریسک کمتر پروژه سرمایه گذاری باشد؛ اما کوتاه بودن دوره بازیافت سرمایه دلیلی بر سودآور بودن یک پروژه نسبت به سایر پروژه ها نیست. در صورت وجود چندین پروژه سرمایه گذاری، پروژه دارای کمترین دوره بازیافت سرمایه انتخاب می گردد. نقاط قوت و ضعف دوره بازیافت سرمایه ضعف ها: 1. با این معیار نمی توان سودآوری طرح های مختلف سرمایه گذاری را مقایسه نمود. 2- عدم توجه به جریان‌های نقد پس از دورة بازگشت. 3- عدم توجه به عامل ارزش زمانی پول. مزيت ها: 1- به راحتی درک می شود. 2- محاسبه آن آسان است. 3- براحتی تفسیر می شود. >برای حل مشکل عدم توجه به جریان‌های نقد پس از دورة بازگشت، از متوسط ارقام جریان‌های نقد سالانه استفاده می‌شود.

معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی

برق یه عنوان یک کالای استراتژیک همواره مورد توجه دولت‌ها برای تأمین پایدار آن قرار داشته است. از‌آنجایی‌که کشور ایران دارای ذخایر بالای انرژی فسیلی است، بخش عمده‌ای از توان تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی اختصاص دارد. در‌این‌راستا چالشی که تمامی دولت‌ها با آن مواجه‌اند، تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه این‌گونه از نیروگاه‌ها می‌باشد. در تحقیق حاضر انواع شاخص‌های تاثیرگذار بر انتخاب روش تأمین مالی کارآمد و همچنین روش ¬ های تأمین مالی نیروگاه‌های حرارتی در ایران، بررسی شده است. برای اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی از یک نمونه 18 نفره خبرگان این حوزه استفاده و سپس با بکارگیری روش AHP ، به اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی با استفاده از معیارهای منتخب پرداخته شده است. نتایج نشان داد که تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از بالاترین کارآمدی برخوردار است و همچنین تأمین بموقع منابع مالی مهم‌ترین معیار از نظر خبرگان در انتخاب روش تأمین مالی در این پروژه‌ها شناخته شد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahrololoum M M, Bakhtiar S. Comparative Analysis of Financing Methods in Thermal Power Plants in Iran. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research 2020; 6 (3) :221-250
URL: http://epprjournal.ir/article-1-565-fa.html

بحرالعلوم محمدمهدی، بختیار شهاب الدین. تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تأمین مالی نیروگاه‌های حرارتی در ایران. فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی 1399; 6 (3) :250-221

ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی شرکت های کشتی سازی در استان بوشهر با استفاده از روشAHP

هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی عوامل موثر در شیوه معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی های تامین منابع مالی پروژه های شرکت کشتی سازی در استان بوشهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت خصوصی کشتی سازی در استان بوشهر با تعداد حجم جامعه 133 نفر بوده و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت. این پژوهش شامل دو بخش با تعداد نمونه 98 نفر بوده. در بخش نخست با نمونه گیری متوالی از مدیران مالی شرکت به وسیله پرسشنامه هایی نظر خود را در خصوص عوامل موثر بر تامین مالی بیان کردند و در بخش دوم به روش نمونه گیری هدفمند افرادی از مدیران مالی شرکت انتخاب شده و برای پر کردن پرسشنامه تکنیک فرایند سلسله مراتبی استفاده شد. مساله و هدف تصمیم گیری در این پژوهش به صورت سلسله مراتبی (AHP) از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط بوده، می باشد. داده های تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و نمونه تحقیق، از میان مدیران مالی شرکت انتخاب شده است. متغیرهای تحقیق مورد آزمون پایایی با ضریب آلفای معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی کرونباخ قرار گرفته و برای تمام معیارها مقدار بیش از 0/7 بدست آمد. با توجه به کاربردی بودن تحقیق، پایایی ابزار تحقیق مورد تایید بوده و نتاج نمونه قابل تعمیم به جامعه آماری میباشد. نتایج تحقیق حاکی از رتبه بندی شاخصهای دخیل در انتخاب شیوه تامین منابع مالی پروژه ها نشان میدهد که معیارهای تامین کنندگان با وزن معیار 0/4393رتبه اول و معیارهای داخلی شرکت با وزن معیار 0/2814 رتبه دوم و معیار مربوط به محیط کلان با وزن معیار0/2793 رتبه سوم را بدست آوردند. و همچنین حجم مالی مورد نیاز، بازده مورد انتظار از پروژه، مدت زمان به نتیجه رسیدن پروژه به ترتیب رتبه اول تا سوم از مهمترین عوامل و سه عامل وضعیت ارتباطات خارجی، سیاستهای پولی بانک مرکزی و نرخ مالیات ها به ترتیب دارای پایین ترین میزان اهمیت در انتخاب شیوه تامین مالی پروژه ها می باشند و همچنین بیان کننده، برتری معیار تامین مالی شونده نسبت به سایر معیارها می باشد و توجه معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی مدیران را به عوامل داخلی شرکت شامل ساختار سرمایه و وضعیت اعتباری در زمان تصمیم گیری جلب میکند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مالی، بوشهر

دکتری مکانیک، مدرس دانشگاه، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، بوشهر

کارشناس ارشد شبکههای کامپیوتری، ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، بوشهر

انواع روش‌های تامین سرمایه شرکت‌ها

انواع روش‌های تامین سرمایه شرکت‌ها

تصمیمات مربوط به تامین مالی هزینه‌های شرکت، یکی از مهمترین تصمیماتی است که مدیران واحدهای اقتصادی اتخاذ می‌کنند. این نوع تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ساختار سرمایه و تعیین معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن است و با هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران انجام می‌شود. در این مطلب انواع روش‌های تامین مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم.

معرفی منابع مالی شرکت‌ها

منابع مالی هر بنگاه اقتصادی از معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی دو منبع داخلی و خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها است و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام است.

انواع روش‌های تامین سرمایه شرکت‌ها

روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه

بازارهای مالی وظيفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند تا شرایط لازم جهت توسعه و رشد پايدار اقتصادی را فراهم کنند. در تقسیم‌بندی بازارهای مالی، بهترین روش تامین مالی را می‌توان به دو بازار پول و سرمایه اشاره کرد. در ادامه به تعریف مختصر دو بازار مذکور می‌پردازیم.

انواع روش‌های تامین سرمایه شرکت‌ها

بازار پول: این بازار، بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت نام برد که اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد از جمله ویژگی‌های آن هستند. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند. از ابزارهای این بازار می‌توان به اسناد خزانه، پذیرش بانکی، اوراق تجاری و گواهی سپرده اشاره کرد.

بازار سرمایه: بازاری است که ابزارهای مالی بلند‌مدت با سررسید بیش از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید در آن مورد معامله قرار می‌گیرد. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. سهام (عادی و ممتاز)، اوراق مشارکت، اوراق صکوک اسلامی، گواهی سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اختیار فروش تبعی از ابزارهای تامین مالی مورد استفاده در این بازار است. لازم به ذکر است که حیطه فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه است.

انواع روش‌های تامین مالی

در نمودار زیر روش‌های تامین مالی به تفکیک ارائه شده است:

انواع روش‌های تامین سرمایه شرکت‌ها

لازم به ذکر است که دو روش انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و عرضه اولیه سهام، تامین مالی برای سهامدار عمده شرکت‌ها محسوب می‌شود که در آینده هر روش را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

هر کدام از روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه (مبتنی بر بدهی و سرمایه) مزایا و معایب خود را دارند که با توجه به ساختار مالی شرکت و با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، یکی از این روش‌های تامین مالی انتخاب می‌شود.

مزایا و معایب روش تامین مالی از بازار سرمایه مبتنی بر بدهی:

مزایا:

 • حفظ مالکیت سهامداران
 • حفظ سود باقیمانده
 • ایجاد سپر مالیاتی
 • ارزان­تر بودن تامین مالی از طریق بدهی

معایب:

 • نیاز به وثیقه مکفی یا ضامن
 • افزایش ریسک نقدینگی
 • کاهش جریان‌های نقدی

مهمترین مزایا و معایب استفاده از روش مبتنی بر دارایی:

مزایا:

 • عدم‌ تضمین بازپرداخت سرمایه یا پرداخت سود سهام
 • افزایش جذابیت برای وام‌دهندگان
 • افزایش نقدینگی پروژه

معایب:

 • از دست دادن بخشی از مالکیت
 • مشارکت در سود باقیمانده
 • مالیات بیشتر
 • هزینه تامین بالاتر نسبت به هزینه معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی بدهی

سخن آخر

انواع روش‌های تامین مالی شرکت‌ها را با هم بررسی کردیم. هدف اصلی تامین مالی افزایش ثروت سهامداران است. منابع مالی شرکت‌ها از دو منبع داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. منابع داخلی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات و وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام است و استفاده از هر یک از این روش‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارد و مدیران با توجه به ساختار مالی شرکت، گزینه مناسب را انتخاب می‌کنند.

انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی مورد پژوهی؛ مجتمع سیتی سنتر شهر یزد

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها، امکان تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ به عنوان یک مشکل ساختاری نمایان شده است. این روند با توجه به افزایش جمعیت در سال‌های گذشته و توسعه شهرنشینی، نیاز به ساخت و اجرای پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی و غیره و تأمین سرانه‌های آن‌ها را در سطوح شهری افزایش داده است. از اینرو انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌ها، ضروری به نظر می‌رسد که در این تحقیق با نمونه موردی مجتمع سیتی سنتر شهر یزد، سعی شده است این انتخاب بهینه صورت گیرد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و با روش تحلیلی - ریاضی انجـام شـده اسـت. جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان تشکیل می‌دهند که حجم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ با استفاده از پانل دلفی به میزان 50 نفر انتخاب شدند. در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوریتم سلسه مراتبی و پیاده‌سازی آن در نرم‌افزار excel و expert choice بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که زیر معیارها فاینانس ‏با وزن کل 0.170 در اولویت اول، روش ریفاینانس با وزن کل 142/0 در اولویت دوم و روش یوزانس با وزن 0.122 در اولویت سوم روش تامین مالی بهینه جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی سیتی سنتر شهر یزد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

 • تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه
 • پروژه‌های تجاری و تفریحی
 • مجتمع سیتی سنتر
 • شهر یزد

20.1001.1.25381490.1399.4.8.10.7

موضوعات

 • مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای

مراجع

اقاحمدی، آرزو، ولیزاده، رضا، تقی پور، علی و قریشی، مهسا (1395)، بررسی علیت متقابل بین زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل و تجارت در توسعه اقتصادی منطقه: نمونه مورد مطالعه: محور ارتقاطی زنجان - تبریز، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان جهان (IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی، ص 1-28.

احمدی کهنعلی، رضا (1395) راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلیل داده‌ها با SPSS، انتشارات دانشگاه هرمزگان.

آذری آرانی، قاسم و رضائی نور، جلال (1398)، توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری، فصلنامه فناوری آموزش 13 (3)، ص 1-16.

اسداللهی، فرتاش (1396)، مزایای تسهیلات ارزی فاینانس و ریفاینانس در شرکت‌های بورسی تهران، اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-11.

الماسی، نجادعلی و امارتی موسوی، سید محمد (1395)، مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه 2 (1)، ص 1-26.

بناء بفرویی، محمدرضا (1397)، ابزارهای مالی اسلامی با رویکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره)، دومین همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، مشهد، موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش، ص 1-16.

بخشی زاده، علیرضا، کردنائیچ، اسدالله و خداد حسینی، سید حمید (1395) ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 76 ص 1-13.

برزگر، عبدالرضا و برزگربرفویی، کاظم (1396)، چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، ص 1-20.

بزرگ پور، علی (1397)، نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه کشورهای در حال توسعه، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان - آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ص 1-14.

جعفرزاده، مرتضی، برجی، معصومه و جنتی، مینا (1394)، تحلیلی بر روش تأمین مالی سهامدار پروژه در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مبتنی بر مدل سوات مطالعه موردی پروژه سارا، نرجس رضوان در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)، اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، ص 1-6.

خاکساری، علی، معصومی فر، امیرحسین و آسایش، مریم (1395)، رتبه‌بندی روش‌های فاینانس پروژه‌های حمل و نقلی شهرداری تهران، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک، ص 1-17.

رزاقی هریس، محمدعلی و جوانمرد، حبیب اله (1397)، صکوک ابزاری مناسب در تأمین مالی اسلامی طرح‌های تولیدی و اقتصادی کشور، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-15.

رضوانی، حمید رضا و صفویه، جواد (1397)، امکان سنجی پروژه احداث فروشگاه زنجیره ای هایپر مارکت در شهر کرج با استفاده از فرآیند تحلیل تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، 1-13.

رمضانی، اعظم (1397)، متد دلفی فازی برای پیش‌بینی، کنفرانس بین‌المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، ص 1-15.

سانیانی، علیرضا، پور امیر، پروانه و فیروزکوهی، رضا (1395)، به‌کارگیری مدل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم در پیش برد معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند، ص 1-11.

سرمست درگاه، زینب و قنبر زاده بهمبری، میلاد (1396)، بررسی و تحلیل عقد اجاره به شرط تملیک، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی، تهران، موسسه پیشاهنگان دانش، ص 1-18.

صالحیان، فرهاد، رزمی، جعفر و جولای، فریبرز (1398)، طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استانها در حوزه حمل و نقل جادهای ایران، فصلنامه مهندسی حمل ونقل، سال دهم، شماره سوم شمراه 40، ص معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی 513-530.

عسکری، محمدمهدی، کریمی ریزی، مجید و مصطفوی ثانی، علی (1396)، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی 7 (1)، ص 1-25.

عطرکار روشن، صدیقه و سیفی، زهره (1393)، اوراق مضاربه، ابزاری برای تأمین مالی و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی، سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان، ص 1-13.

غیاثی، معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی امیر و نوغان دوست، مهسا (1396)، ارزیابی و انطباق سیاست های مسکن اجاره ای در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، کنفرانس بین‌المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات، امارات- دبی، پژوهشکده فرهنگ و فناوری پژوهشگاه فرهنگ و معیار ها برای انتخاب روش تامین مالی هنر، ص 1-16.

قسامی، فاطمه، شبیری، سید محمد و فرهمند شهریار (1396) انتخاب مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار بر اساس الگوریتم ترکیبی دیمتل- تحلیل شبکه و تاپسیس با رویکرد فازی (مطالعه موردی مدارس فنی و حرفه ای)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 21، ص 1-12.

کلهر، مهدی و ذبیحی، حسین (1398)، آینده پژوهی تاخیرات پروژه­های شهری با رویکرد تحلیل لایه های علت­ها، سناریونویسی، تاپسیس فازی و سوات، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره 116، صص 185-199.

مسلمان یزدی، حسنعلی، مسلمان یزدی محمدرضا، محمدی عرفان (1398) تعیین تاخیر در پروژه‌های ساخت مترو با روش چند معیاره فازی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51، شماره 1، سال 1398، صفحات 143 تا 156.

منصوری عبد، هادی (1397)، تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دومین کنفرانس ملی حسابداری- مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-10.

میرلوحی، سیدمجتبی، تهرانی، مصطفی، تیموری، مهلا و امینی، زهرا (1397)، بررسی ساختار و فرآیندهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی (با تعیین ارجحیت روشهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور، ص 1-20.

نخجوانی، شیرین (1396)، مفهوم، مبانی و ویژگی های عقد مرابحه، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، ص 1-8.

واحدی، محمدرضا و رسول‌زاده، طیبه (1396)، تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران، سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، بصورت الکترونیکی، پردیس بین‌الملل توسعه ایده هزاره، ص 1-12.

وثوقی ونداد، حیدر، دشتی، ناصر و بابایی، عباس (1396)، بررسی روشهای تأمین مالی و روشهای اجرای پروژه در قراردادهای مشارکتی آب و فاضلاب، سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی، ص 1-21.

وکیلی، محمدجواد (1397)، تدوین و ارزیابی تجربه اجرای پروژه خط 400 کیلوولت توس شیروان – اسفراین به روش فاینانس، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران، ص 1-16.

هوشنگی، نوید و آل شیخ علی، اصغر (1396) پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با روش‌های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو، دوره 21، شماره 59 - شماره پیاپی 2، بهار 1396، صفحه 303-327.

یزدانی، کبری و حسن‌پور، حسینعلی (1396)، ارایه مدلی برای اولویت بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص بر اساس فرایند تحلیل شبکه (ANP فصلنامه تخصصی رشد فناوری 14 (53)، ص 1-13.

Ekaterina K. Chirkunovaa, Ekaterina E. Kireevaa, Anna D. Kornilovaa, Julia S. Pschenich nikovaa (2016), Research of instruments for financing of innovation and investment construction projects, Russian, Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering, P rocedia Engineering 153 ( 2016) 112 – 117.

Jason Leoussis, Paulina Brzezicka (2017), study on Access-to-finance conditions for Investments in Bio-Based Industries, European Investment Bank Advisory Services, p 1.136.

Maha Eltobgy, Agustin Aguerre (2019) Improving Infrastructure Financing in Brazil, publishers In collaboration with the Inter-American Development Bank.

John Christensen, Nick Shaxson and Duncan Wigan (2016), The Finance Curse: Britain and the World Economy, The British Journal of Politics and International Relations 2016, Vol. 18(1) 255– 269.

Roman Gorshkov a, Viktor Epifanov (2016), The mechanism of the project financing in the construction of underground structures, 15th International scientific conference “Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, P rocedia Engineering 165 (2016) 1211 – 1215.

Shashank Ojha a, I.M. Pandey (2017), Management and financing of e-Government projects in India: Does financing strategy add value, journal homepage:elsevier.com/locate/iimb, IIMB Management Review (2017) 29, 90–108.

Wesen Legessa Tekatel (2019), Financial Performance Analysis (MBA project), International Journal of Business and Commerce, 3 (8), 1-55.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.