بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن


بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن

آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس

تصویب نامه شماره 17793/42459 مورخ 1389/01/29 هیأت وزیران

" با صلوات بر محمد و آل محمد "
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/29 بنا به پیشنهاد شماره 221159 مورخ 1387/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 – آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:

 1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب -1384 - .
 2. شورا: شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 3. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا.
 4. بازار خارج از بورس: بازار خارج از بورس دارای مجوز از شورا.
 5. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده (5) قانون.
 6. شخص خارجی: هر یك از اشخاص زیر شخص خارجی محسوب می‌شود:

الف) شخص حقیقی كه تابعیت ایران را نداشته باشد.

ب) هر شخص حقوقی كه در كشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد.

ج) هر شخص حقوقی ثبت شده در ایران كه مجموع سهام اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایه آن بیش از پنجاه درصد (50%) باشد.در صورتی‌ كه صندوق سرمایه ‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی قلمداد شود، تا زمانی كه سهم اشخاص موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) در سرمایة آن به چهل درصد (40%) تنزل نیابد، همچنان خارجی تلقی خواهد شد.

 1. متقاضی: شخص خارجی یا شخص ایرانی با سرمایه منشأ خارجی كه طبق ماده (4 ) تقاضای دریافت مجوز معامله را به سازمان ارائه داده است.
 2. مجوز معامله: مجوزی كه براساس این آیین‌نامه به منظور خرید، فروش یا خرید و فروش اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس از سوی سازمان به متقاضی اعطا می‌شود.
 3. سرمایه‌گذار خارجی: شخص خارجی كه مجوز معامله را از سازمان دریافت نموده باشد.
 4. سرمایه‌گذار خارجی راهبردی : سرمایه‌گذار خارجی كه قصد تملك بیش از ده درصد(10 %) سهام یك شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس از تملك سهام یك شركت پذیرفته ‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یك كرسی هیأت مدیره آن شركت را در اختیار بگیرد.
 5. وجوه قابل انتقال: مبلغی است به ریال كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) محاسبه و اعلام می‌شود.
 6. عایدات سرمایه‌ای: تفاوت قیمت فروش اوراق بهادار با قیمت خرید آن است.

ماده 2 - اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاكم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاكم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.

ماده 3 سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین ‌شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی –مصوب 1380- در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری كند، مگر اینكه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد.

ماده 4 - اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارك لازم را به همراه تقاضانامه‌ای بر اساس فرم‌های سازمان به سازمان ارائه نمایند.

تبصره 1 - اشخاص ایرانی می‌توانند به‌‌منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش ‌بینی شده در مادة (10) این آیین‌نامه، برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود كه منشأ خارجی دارد، در بورس یا بازار خارج از بورس، با ارایه اطلاعات، مدارك و تقاضانامه‌ موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت نمایند.

تبصره 2 - متقاضی مكلف است هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را به سازمان منعكس نماید.

تبصره 3 - مدارك موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی كه سازمان تعیین می‌كند به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسند.

ماده 5 - سازمان موظف است ظرف هفت روز كاری پس از دریافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده(4)، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده‌ وی اعلام ‌كند.

ماده 6 - شخصی كه مجوز معامله دریافت می‌كند موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارك لازم را به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه نماید.در صورتی كه وی اطلاعات و مدارك مربوط را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نكند، سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار، تعلیق یا لغو نماید.در آن صورت سرمایه‌گذار خارجی در دوران تعلیق یاد شده پس از لغو مجوز خرید فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری كه به نام خود خریده است، می باشد.

ماده 7 - محدودیت تملك سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌ راهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس، به شرح زیر است:

 1. تعداد سهام در مالكیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از بیست درصد (20% ) مجموع تعداد سهام شركت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد (20%) تعداد سهام هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد.
 2. تعداد سهام در مالكیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از ده درصد (10%) تعداد سهام آن شركت بیشتر باشد.

تبصره 1 - بورس یا بازار خارج از بورس ضمن اطلاع‌ رسانی موظف است ابزارهای لازم به‌ منظور اجرای این ماده را فراهم نماید.

تبصره 2 - در صورتی ‌كه سازمان پس از بررسی، تشخیص دهد كه نصاب بند (2) این ماده در اثر فعل سرمایه‌گذار خارجی غیر‌راهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی تلقی می‌شود.

تبصره 3 محدودیت‌های اعمال شده برای تملك سهام بانك‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی، موضوع ماده ‌(5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387- در این آیین‌‌نامه نیز لازم‌ الرعایه است.

ماده 8 - سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد.فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا بازار خارج از بورس می‌باشد.

تبصره 1 - در صورتی‌كه به علت افزایش سرمایه شركت مربوط، درصد مالكیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به ‌گونه‌ای كاهش یابد كه وی از شمول تعریف بند (9) ماده (1) خارج گردد، مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیر راهبردی بر وی حاكم خواهد شد.

تبصره 2 - فروش حق‌ تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است.

ماده 9 - معامله سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس توسط نهاد مالی كه شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است كه نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند، مشروط به اینكه:

 1. نهاد مالی یادشده مجوز تأسیس یا فعالیت خود را طبق قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت كرده باشد.
 2. معاملات یادشده به تشخیص سازمان و به منظور ارایه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد.

ماده 10 - اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعكس در بانك‌های ایرانی برای انجام عملیات بانكی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی كشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را كه به شرح تبصره (1) محاسبه و اعلام می‌شود، در صورت تك‌نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یكسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره1 - وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانك مركزی اعلام می‌گردد. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره2 - هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی گردد.

تبصره3 - در صورتی كه شخصی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380 - را دریافت نموده باشد، علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، از مزایا و تسهیلات پیش‌ بینی شده در قانون یادشده از جمله تسهیلات پیش ‌بینی شده برای نقل و انتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.

ماده 11 - موارد زیر از شمول مواد (7) و (8) خارج است و مقررات لازم در مورد آنها براساس بندهای (13)، (14) و (15) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب شورا می‌رسد:

 1. سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه هم‌زمان در بورس یا بازار خارج از بورس كشور دیگری پذیرفته شده‌اند.
 2. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه برای معامله اشخاص خارجی در كشور دیگر به هر طریق اختصاص یابد.
 3. اوراق بهادار صادره توسط ناشر خارجی كه در بورس یا بازار خارج از بورس ایرانی پذیرفته شده باشند.
 4. آن بخش از سهام ناشران ایرانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس كه بصورت ارزی معامله می‌شوند.

ماده 12 - تملك سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت برای سرمایه‌گذار خارجی تابع سقف‌های تعیین‌ شده توسط شورا خواهد بود.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به تصویب شورا می‌رسد، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، كانون‌ها، شركت‌های سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و كارگزاران می‌باشد. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملكرد اشخاص یادشده نظارت نماید.

ماده 14 - از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383 - موضوع تصویب نامه شماره 15619/ت 33070هـ مورخ 1384/03/16 لغو می‌گردد .

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

گروه خودروسازی بهمن بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کرده است و ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه کند. نحوه خرید خودرو و زمان خرید از بورس کالا چگونه است؟

به گزارش نبض بورس، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خودرو وارد بورس کالا شد تا با قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به مشتریان ارائه شود، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.

گروه خودروسازی بهمن نیز توانست بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کند و ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه کند.

زمان عرضه خودرو در بورس کالا

در جدیدترین نامه مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: ثبت سفارش خودرو عرضه ۲۶ مرداد ماه تا ساعت ۱۷ روز قبل از معامله (سه شنبه ۲۵ مرداد) امکان پذیر است.

۲۶ مرداد (چهارشنبه هفته جاری) دو محصول فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در بورس‌کالا عرضه می‌شود.

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

عرضه ۶۰۰ خودرو در بورس کالا

بر اساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، گروه خودروسازی بهمن موتور ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی را در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در بورس کالا عرضه خواهد کرد.

هر کد ملی تنها می‌تواند روی یکی از کد‌های عرضه شده و تنها برای یک خودرو ثبت سفارش کند.

صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به نام خریدار خواهد بود.

خریداران باید ۹ درصد قیمت نهایی فروش را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

خریداران باید هزینه‌های مالیات و عوارض بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن شماره‌گذاری، هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث را نیز به شرکت بهمن موتور پرداخت کنند.

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

نحوه خرید خودرو در بورس کالا

متقاضیانی که قصد خرید خودرو از بورس کالا را دارند حتما باید در مرحله اول در بورس کالا پذیرش شوند و پس از آن مراحل بعدی را طی کنند.

۱- ثبت نام و احراز هویت سجام

۲- مراجعه به سامانه آنلاین یکی از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس

۳- وارد کردن کد ملی

۴- وارد کردن رمز دریافت شده اطلاعات مشتری از سامانه سجام

۵- پس از طی کردن این مراحل، با توجه به انجام احراز هویت در مراحل ثبت‌نام سجام، کد مشتری توسط بورس کالا صادر می‌شود.

۶- مشتریان حتما باید حساب وکالتی متعلق به خود داشته باشند (حساب وکالتی، حسابی است که مشتری باید پیش پرداخت خرید خود را به آن حساب بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن واریز کند و کارگزاری هم دسترسی برداشت وجه از این حساب را دارد)

۷- واریز قیمت پایه به حساب وکالتی یک روز قبل از ثبت سفارش

۸- ثبت درخواست خرید در سامانه خرید آنلاین بورس کالای مفید تا قبل از ساعت ۸:۳۰ روز عرضه

۹- تعیین نمایندگی جهت دریافت خودرو در سامانه آنلاین یکی از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

هر فرد چند خودرو می‌تواند بخرد؟

رئیس اداره ناظران و امور تالار‌های بورس کالای ایران درباره محدودیت‌های خرید خودرو از بورس کالا گفت: در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کد‌های عرضه شده است و صرفاً هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارند. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود.

پذیرش ۸ خودروی جدید در بورس کالا

همچنین قابل ذکر است که در جلسه روز گذشته هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شد تا با احتساب پذیرش‌های قبلی (۷ خودرو متعلق به ۳ گروه خوردوسازی)، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

چگونه شرکت ها در بازار بورس ایران پذیرفته می شوند؟

بورس ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان اقتصادی و سیاست ایران در چند دهه اخیر، در فهرست بورس های فعال و پر بازده آسیا قرار داشته و بیش از ۶۰۰ شرکت در ده ها صنعت در آن مشغول به فعالیت هستند.

بیش از ۱۲ میلیون تن از هموطنان کد بورس برای فعالیت در بازار سرمایه در اختیار دارند و از طریق ۱۰۸ کارگزاری رسمی بورس در سراسر کشور، به خرید و فروش اینترنتی سهام از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ اقدام می کنند. حضور در بازار سرمایه برای شرکت های سهامی عام بزرگ، علاوه بر آنکه قدرت نقدینگی آنها را افزایش میدهد، عاملی برای ارتقا برندینگ و پرستیژ کسب و کار در صنعت مربوطه بوده و تسهیلات حقوقی و قانونی زیادی را به ارمغان می آورد.

در هفته اول دی ۹۸، شاخص کل به ۳۶۰ هزار واحد نزدیک شد. این خبر فوق العاده برای ۱۵ درصد از جامعه ایران است.

برای اینکه بدانیم شرکت هایی که در بازار بورس فعال هستند، چه مراحلی را برای پذیرش در تابلوهای اصلی و فرعی بورس ایراان طی میکنند و اصولا چه شرایطی برای شرکت ها جهت حضور در بازار بورس نیاز است، سرویس دانستنی های روزیاتو شما را با کلیاتی در این زمینه آشنا میکند. اگر شرکتی سود ده با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال دارید میتوانید با مراجعه به TSE.IR مدارک و مراحل بررسی صلاحیت شرکت جهت پذیرش در بازار سرمایه را بررسی کنید.

با ما همراه باشید.

بورس

آخرین خبرها از بازار بورس ایران را در سایت رسمی بورس اوراق بهادار ایران به نشانی TSE.ir دنبال کنید

شرط اصلی پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه

شرط اصلی پذیرش شرکت ها در بازار بورس ایران آن است که شرکت دارای محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال و یا اعمال حق رای توسط صاحبان سهام نباشد و سهام با نام و دارای حق رای بوده و تمام بهای اسمی آن پراخت شده باشد. هم چنین تابعیت شرکت کاملا ایرانی و شخصیت حقوقی آن سهامی عام باشد. هم بازارِ بورس و شرایط پذیرش در بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن آن چنین شرکتی در بازار بورس ایران پذیرفته می شود که تمامی سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت کلیه شرکت های سهامی عام یا شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد ریال نزد سازمان بورس الزامی است. هم چنین عدم ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مانع از قبول درخواست پذیرش و بررسی نیست. هم چنین در صورتی که بخش عمده ای از سهام به دلایلی مثل وثیقه بودن نزد بانک ها، بازداشت به دلیل حکم مرجع قضایی به عللی مثل بدهی مالیاتی و یا سایر موارد، از محدودیت در نقل و انتقال برخوردار باشد پذیرش در بورس ممکن نیست.

طبق مواد ۴۴ تا ۴۶ قانون تجارت، در صورتی که سهام شرکت بی نام باشد، مراتب در قالب سه نوبت آگهی با فاصله ۵ روزه در روزنامه پر تیراژ که آگهی های شرکت در آن درج می شود به اطلاع عمومی می رسد و طی آن در مهلتی که کمتر از شش ماه نیست، از صاحبان سهام خواسته می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می شود که پس از انقاضی مهلت مقرر کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی میشود.

وضعیت سهام در سال ۹۷

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوها

 • شرکت سهامی عام با سرمایه ثبت شده حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان در تابلو اصلی پذیرش می شود.
 • شرکت سهامی عام با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیارد تومان در تابلو فرعی پذیرش می شود.
 • شرکت سهامی عام با سرمایه ثبت شده ۲۰ میلیارد تومان در بازار دوم پذیرش می شود.
 • حداقل ۲۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۱۰۰۰ نفر باشد برای ثبت در تابلو اصلی الزامی است.
 • حداقل ۱۵ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۷۵۰ نفر باشد برای ثبت در تابلو فرعی الزامی است.
 • حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ۲۵۰ نفر باشد برای ثبت در بازار دوم الزامی است.
 • برای پذیرش در تابلو اصلی حداقل باید ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. هم چنین از مدت ماموریت حداقل دو نفر از مدیران فعالی، شش ماه سپری شده باشد. در هر صورت متقاضی می بایست دارای حداقل ۱ سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.
 • برای پذیرش در تابلو فرعی حداقل باید ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. هم چنین از مدت ماموریت حداقل دو نفر از مدیران فعالی، شش ماه سپری شده باشد. در هر صورت متقاضی می بایست دارای حداقل ۲ سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.
 • برای پذیرش در بازار دوم حداقل باید۲ سال سابقه فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. هم چنین از مدت ماموریت حداقل دو نفر از مدیران فعالی، شش ماه سپری شده باشد. در هر صورت متقاضی می بایست دارای حداقل ۱ سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.
 • شرکت زیان انباشته نداشته باشد.
 • در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن مالی کامل باشد، سود آور بوده و هم چنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوطه وجود داشته باشد.
 • بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها حداقل ۳۰ درصد برای بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن پذیرش در تابلو اصلی و حداقل ۲۰ درصد برای پذیرش در تابلو فرعی باشد. .
 • اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراحع ذی صلاح تعیین شده باشد.
 • سود عملیاتی شرکت در ۲ دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموعه جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره مثبت باشد
 • گزارش حسابرسی در مورد صورت های مالی ۲ دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.
 • در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها و سود و زیان و بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.
 • دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی نباشد. به تایید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس برخوردار باشد.
 • اعضا هیات مدیره و مدیرعامل متقاضی دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سو شهرت حرفه ای نباشد.
 • چنانچه تاسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یاد شده را نیز رعایت کند.

مستندات و مدارک مورد نیاز برای پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران

 • پرسشنامه پذیرش
 • امیدنامه
 • رسید پرداخت حق پذیرش
 • صورت های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یکسال باشد به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس.
 • ارائه اخرین صورت های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماه گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر قبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرسی در خصوص اطلاعات مزبور.
 • گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده برای دو دوره مالی اخیر. صورتجلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوطه.
 • برنامه کسب و کار مصوب هیات مدیره.
 • اخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس.
 • مصوب هیات مدیره سازمان که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشد.
 • مفاصاحساب های مالیاتی.
 • نمودار سازمانی شرکت.
 • آخرین پروانه فعالیت.
 • سیاست تقسیم سود.
 • سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر.

فرآیند پذیرش در بورس

 • ارائه درخواست پذیرش در بورس
 • ارائه سایر مدارک جهت تکمیل پرونده
 • واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید که حق پذیرش هر شرکت در بورس، دو در هزار سرمایه ثبت شده شرکت مقتصی پذیرش و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال برای شرکت هایی با سرمایه کمتر از ۲۵۰ میلیارد ریال است.
 • تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش.
 • تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج امید نامه.
 • طرح درخواست در هیات پذیرش اوراق بهادار.
 • پس از امضای صورتجلسه هیات پذیرش، تصمیم آن هیات ابلاغ می شود.

در صورت موافقت هیات پذیرش با پذیرش سهام شرکت، مرحله درج دردستور کار قرار می گیرد. درج اوراق بهادار در فهرست نرخ های بورس به مفهوم بارگذاری امیدنامه نهایی و اطلاع رسانی به بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن بازار در خصوص درج شرکت در فهرست نرخ های بورس است. شرکت های ثبت شده نزد بورس می بایست اطلاعات مالی خود را در سایت CODAL.IR منتشر کنند. اطلاعات مالی کلیه شرکت های بورسی را میتوانید در قالب PDF در سایت کدال مشاهده کنید.بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن

برای دریافت کد بورس و فعالیت در بازار سرمایه ایران با کارت ملی و شناسنامه به نزدیک ترین کارگزاری در استان محل سکونت مراجعه کنید. دریافت کد بورس و هم چنین دسترسی معاملات اینترنتی رایگان است. ظرف ۱ دهه آینده، اکثر مردم ایران برای مدیریت سودآور سرمایه خود، مجبور خواهند بود که به بازار سرمایه روی بیاورند. از هم اینک خود را آماده کنید. صدای پای انقلاب بورس ایران را باید شنید.

جای خالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی در بازار بورس و فرا بورس

زمان ورود شرکت‌های بزرگ اینترنتی به بورس فرا رسیده است

توسط تحریریه شنبه منتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نظر علیرضا کاشی درباره ورود شرکت‌ها به بورس _ هفته نامه شنبه

علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه: شرکتی که به سود عملیاتی بالای ۱۰ میلیارد تومان در سال دست یابد، به بلوغ کافی برای ورود به بورس رسیده است

علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است شرکت‌های استارتاپی که به فروش بالای یک صد میلیارد تومان و کسب سود ۱۰ میلیارد تومانی در سال رسیده‌اند، دیگر استارتاپ نیستند و می‌توان آنها را در میان هفتاد درصد از شرکت‌های دارای سهام ممتاز بورس ایران برشمرد.

علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه در برنامه اینترنتی بورسی «سوت پایان» با موضوع ورود شرکت‌های فناوری محور به بورس، در پاسخ به این سوال که آیا ورود استارتاپ‌ها به بورس باعث بروز مشکل در بازار سرمایه کشور خواهد شد، گفت: «بازار سرمایه کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و اکنون شرکت‌های متنوعی از صنایع گوناگون در آن حضور دارند. ابتدا تنها شرکت‌های نساجی حضور داشتند، اما به مرور شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سیمانی، بانک‌ها، فولادی‌ها و حتی شرکت‌های هتل‌داری و تولید محصولات غذایی نیز به این بازار وارد شدند. شرکت‌هایی که هم‌اکنون به آنها استارتاپ می‌گویند بخشی از اقتصاد کشورمان هستند و جای آنها در تالار شیشه‌ای خالیست.»

این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد از میان ۹۱۱ شرکت حاضر در بورس و فرابورس ایران، بیش از هفتاد درصد آن‌ها فروشی کمتر از صد میلیارد تومان و سود عملیاتی کمتر از ده میلیارد تومان در سال دارند. توکلی کاشی افزود: اگر فروش یک شرکت به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برسد، معمولا سود عملیاتی آن از ۱۰ میلیارد تومان بالاتر است. «در واقع می‌توان گفت چنین شرکتی در میان هفتاد درصد از شرکت‌های دارای سهام ممتاز بورس ایران قرار دارد.» به اعتقاد توکلی کاشی شرکت استارتاپی که چنین شرایطی را داشته باشد، دیگر استارتاپ نیست و به بلوغ کافی برای ورود به بازار سرمایه رسیده‌ است.

توکلی کاشی در خصوص اینکه گفته می‌شود شرکت‌های استارتاپی برای بازار سرمایه ناشناخته هستند، گفت: «شرکت‌هایی همچون اسنپ، ایرانسل، دیجی‌کالا، کافه‌بازار، دیوار و امثال آن‌ها با سابقه حداقل پنج تا پانزده سال، برای عموم مردم شناخته شده هستند و به درآمدهای بالایی دست یافته‌اند که به راحتی به نقطه شکست نخواهند رسید. اکنون زمان آن است که بازار سرمایه بر روی این شرکت‌ها کار کند و پذیرای ورود آنها باشد.»

توکلی کاشی افزود: «بازار سرمایه آینه اقتصاد کشور است. اکنون که شرکت‌هایی نظیر تپسی، اسنپ، دیجی‌کالا و برخی دیگر بخشی از اقتصاد کشور را به دست گرفته‌اند، باید نمایندگانی هم در بورس داشته باشند.» به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه بروز این اتفاق سبب می‌شود تا بازار بورس کشور تنوع پیدا کند و نیز صاحبان سرمایه علاقه‌مندِ سرمایه‌گذاری در این حوزه، در عوض سرمایه‌گذاری مستقیم در آن شرکت، از طریق بورس این کار را انجام دهند.

بازارِ بورس و شرایط پذیرش در آن

آغاز دور جدید ثبت نام دوره‌های گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از شروع ثبت نام و آغاز برگزاری دوره‌های جدید آموزشی عمومی و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازارسرمایه خبر داد.

جشنواره تخفیف آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

علاقمندان دوره‌های آموزشی کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار می‌توانند به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و روز «کارگزار» از تخفیفات و شرایط ویژه این مجموعه به مدت دو هفته بهره‌مند شوند.

نخستین دوره «گواهی نامه کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات نهادهای مالی» برگزار می‌شود

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: «واحد آموزش کانون کارکزاران بورس و اوراق بهادار سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کاملا کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب‌‌شناسانه دانش شغلی و مهارت‌های عملی مخاطبان را بهبود بخشد. این گواهی‌نامه کاربردی برای کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مرتبط با امور فناوری اطلاعات یک نهاد مالی را بر عهده دارد، تعریف شده است.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.