روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار


مدیریت مالی وسرمایه گذاری

فصل 3مفاهیم پایه در نظریه نوین پرتفوی -شماره 1

1 . تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

2 . مدیریت پرتفوی

مدیریت سرمایه گذاری شامل :

1. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار : تخمین مزایای تک تک سرمایه گذای

2. مدیریت پرتفوی : تجزیه و تحلیل ترکیب سرمایه گذاریها مدیریت نگهداری آنها

شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام

1 . تجزیه و تحلیل بنیادی

2 . تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل بنیادی

ارزیابی اطلاعات موجود در صورتهای مالی ، گزارشهای مربوط به صنعت و عاملهای اقتصادی ، به منظور تعیین ارزش ذاتی شرکت

عواملی که بنیادگرایان تغییرات آتی قیمت سهام را با آن پیش بینی می کنند :

1. شرایط شرکت 2 . شرایط صنعت 3 . شرایط اقتصادی و بازار

موسسات مالی ( سرمایه گذاران نهادی ) از روش بنیادی استفاده می کنند

فنون ارزیابی سهام :

1 . مدلهای تنزیل جریانات نقدی

2 . شیوه های ارزیابی نسبی

تجزیه و تحلیل فنی

-روند قیمت سهام و بازارهای مالی را با استفاده از نمودارها ی رایانه ای ، که اطلاعات مربوط به روندهای تاریخی ، حجم مبادلات و قیمتها را ارزیابی می کنند ، بررسی می نمایند .

نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار

در بازار کارا ، اطلاعات جدید به سرعت به بازار منتقل و در نتیجه قیمتهای سهام با توجه به اطلاعات جدید تعیین می شود.

سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی پذیرفته اند و به کار می بندند بر این باورند که حریف بازار نیستند . بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نمایند تا بازده شان با متوسط بازده بازار برابر شود

فرایند مدیریت پرتفوی

1 . یادگیری اصول اساسی مالی

2 . ایجاد پرتفوی

3 . مدیریت و حفاظت پرتفوی

ریسک و بازده سرمایه گذاری

اصطلاح نرخ بازده ( نرخ عایدی ) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود

وجود ریسک بدین معنی است که برای پیش بینی آینده ، بیش از یک نتیجه وجود دارد و هیچ یک از نتایج قطحی نیست

هدف از اندازه گیری ریسک ، افزایش توانایی در اتخاذ تصمیم بهتر است .

ریسک پذیری را می توان ( احتمال تحمل زیان ) تعریف کرد.

نرخ بازده

نرخ بازده سرمایه گذاری : عایدی حاصل از سرمایه گذاری رابر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند .

عایدی حاصل از سرمایه گذاری ازدو بخش تشکیل می شود :

1 .مبلغ دریافتی ، بابت سود سهام یا بهره اوراق قرضه

2 . منفعت و یا ضرر سرمایه ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری

نرخ بازده = جریان نقدی روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار خروجی / جریان نقدی خروجی – جریان نقدی ورودی

مالی یک رشته جدید است که خاستگاه آن علم اقتصاد است. پايه‌ هاي این رشته از سال 1952 و انتشار مقاله هري ماركويتز استوار گردید. و با مقاله فرانكو موديلياني و مرتون ميلر در سال 1958 توسعه یافت. تاروپود این رشـته در سه حوزه «مالـي شركت‌ها»، «بازارهـا و نهادهاي مالـي» و «مـديريت سـرمايه‌گذاري» است و رشتة «مهندسي مالي و مديريت ريسك» اين سه حوزه را به يكديگر پيوند مي‌زند. این وبلاگ نیز با هدف قدم برداشتن در ساحل دریای مواج مالی، سعی دارد مطالب مفیدی را به صورت تخصصی و جامع گردآوری نماید.
سمیرانیازی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، شرکت های بازار اول در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله 87- 83 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد این شرکت ها 78 می باشد و حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران، 65 شرکت برآورد گردید. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش شناسی ارائه شده توسط دانشکده مدیریت فرانسه، میزان هوشمندی رقابتی شرکت ها سنجیده شود و رابطه آن با شاخص های مالی به دست آمده از صورت های مالی شرکت ها تجزیه و تحلیل گردد. برای گردآوری اطلاعات مربوط به هوشمندی رقابتی، پرسشنامه ای بر اساس مؤلفه های حاصل از مرور ادبیات تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار شرکت های نمونه قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با عملکرد شرکت ها می باشد.

روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

ارتباط با ما

روش‌های تحلیل و منابع مهم اطلاعاتی

تحلیل شرایط بازار و تعیین سبد سرمایه‌گذاری بهینه برای هر سرمایه‌گذار بر اساس دریافت اطلاعات از منابع مهم اطلاعاتی و تحلیل‌های صورت گرفته توسط تحلیلگران شرکت صورت می‌پذیرد.

با توجه به نتایج تعیین شده و ویژگی‌ها و چشم‌انداز انواع مختلف طبقات دارایی (شامل سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشتقه و …) در این مرحله ترکیب بهینه دارایی برای هر سبد تعیین خواهد شد. پس از تعیین ترکیب بهینه دارایی برای هر مشتری، در این مرحله اوراق بهادار دارای بهترین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در هر یک از طبقات دارایی انتخاب و در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. انتخاب بهترین اوراق برای سبد سرمایه‌گذاری هر مشتری بر اساس تحلیل جامعی از روش‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال است که توسط تحلیل‌گران این شرکت به صورت مستمر انجام می‌شود. روش‌های تحلیل بنیادی شامل تحلیل فضای کلان اقتصاد، تحلیل صنعت، تحلیل شرایط تجاری شرکت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، ارزشگذاری کسب و کار بر اساس رویکردهای مختلف و … بوده و در تحلیل تکنیکال نیز هدف بررسی روندهای قیمت و حجم معاملات بر اساس الگوها و شاخص‌های مختلف می‌باشد. در تحلیل‌های بنیادی صورت گرفته توسط این شرکت هم از رویکردهای بالا به پایین و هم از رویکردهای پایین به بالا استفاده شده و روش‌های ارزش‌گذاری نیز ترکیبی از روش‌های مختلف ارزش‌گذاری مبتنی بر درآمد (تنزیل جریانات نقدی)، ارزش‌گذاری مبتنی بر ضرایب (ارزش شرکت به درآمد، قیمت به فروش و …) و ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها می‌باشد.

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

شرکت رایا سهم با اتکا به تیم تحلیل متخصص متشکل از تحلیل گران دارای مدارک بین المللی و فعالان بازار با استفاده از روش های تحلیلی موجود ،تحلیل بنیادی و تکنیکال و تابلو‌ خوانی و تحلیل آماری اطلاعات بر مبنای روش های استاندارد ،بررسی دقیق تاثیرات متغیرهای مختلف موثر بر بازار سرمایه و کمی سازی این تغییرات اقدام به ارزش گذاری و شناسایی صنایع برتر و شرکتهای پر بازده می نماید .
مبنای اصلی تجزیه و تحلیل شرکت رایا سهم با توجه به لزوم مصونیت سرمایه در مقابل امواج روانی بازار و خطاهای سایر روشها بر پایه تحلیل بنیادی می باشد اما در کنار تحلیل بنیادی جامع ،کارشناسان تکنیکالیست و تابلوخوان ما هم در روند شناسایی ریسک های بازار و روانشناسی بازار حضور مستمر دارند.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی مطالعه عواملی است که ماهیت اقتصادی بخشهای صنعتی و شرکتها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هدف آن پیشبینی آینده یک شرکت یا صنعت، برآورد سود و ارزشگذاری آن و کسب منفعت از آن است. عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1 .وضعیت سیاسی جهان و اقتصادی کشور
2 .بودجه کل و سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور
3 .تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصادی و سازمان بورس و اوراق بهادار
4 .قیمت جهانی کالاها
5 .نرخ مواد اولیه خوراک شرکتها اعم از صادراتی و داخلی
6 .سیاست تقسیم سود سهام
7 .طرحهای توسعه
8 .ترکیب داراییها و سرمایه گذاری های شرکت
9 .مدیریت شرکت
11 .شاخصهای نسبتی از جمله نسبت قیمت به در آمد هر سهم
12 .عرضه و تقاضای سهم
تحلیلگران بنیادی برای برآورد قیمت سهم، به بررسی عوامل بال پرداخته تا بر اساس اختلاف قیمت روز و ارزش ذاتی سهم، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری آن تصمیم گیری کنند. از آنجایی که انتظار می رود قیمت بازاری سهم در نهایت به سمت ارزش ذاتی حرکت کند، از ارزش ذاتی جهت تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به پیش بینی حرکات قیمتی سهم در آینده بر اساس روند حرکتی گذشته می‌پردازد. از تحلیل تکنیکال می‌توان در استفاده از سود حاصل از نوسانهای سهامی بهره گرفت که بر اساس روند قیمت آنها، پیش‌بینی پذیر هستند. بنابراین در برخی از موارد می‌توان از سهامی که احتمال از نظر بنیادی جذابیت نداشته اما الگوی معاملاتی آنها حاکی از سیکلهای تکرارشونده و پیش‌بینی پذیر است، استفاده کرد. علاوه بر این، می‌توان قیمت خوب جهت سرمایه‌گذاری در سهمی که از نظر بنیادی تایید شده و تصمیم به خرید آن گرفته شده، را با کمک تحلیل تکنیکال تعیین کرد. علاوه بر روند قیمتی، پارامترهای بسیار متعددی از جمله حجم در این روش تحلیل به کار برده می‌شوند.

تابلو خوانی

تابلو‌خوانی موضوع نسبتا جدیدی در بازار سرمایه است، پیش از این مواردی چون تحلیل بنیادی و تکنیکال از اهم رویکردهای تحلیلی بوده است، اما در حال حاضر اهمیت فهم تابلو و تابلو‌‌خوانی تا بدانجا پیش رفته است که بسیاری از افراد بازاری تنها با پیگیری تابلوها اقدام به معامله می‌کنند، گرچه که ماهیت چنین رویکردی در سرمایه‌گذاری منجر به کوتاه مدت‌تر شدن معاملات می‌گردد.
در تابلو خوانی با استفاده از اطلاعات مهم سهم نظیر قیمت سهم ، قیمت پایانی ، حجم معامله ،بازه های قیمتی هر نماد ، سهام شناور،برترین عرضه و تقاضا در حقیقی و حقوقی ها ، حجم های مشکوک و بسیاری اطلاعات دیگر و بررسی تغییرات آنها ، سعی در روانشناسی سرمایه گذاران در یازار دارد و روند آتی قیمتی سهم را پیش بینی می کند.

مدیریت سبد

همانطور که بارها به آن اشاره شد، یکی از دلایل استفاده از سبد‌گردان، بهره‌گیری از تجربه آنها در معاملات است.
علاوه بر دانش فنی، روانشناسی بازار و معاملات ، گذار از هیجانات بازار و اخذ تصمیمات معقولانه، به واسطه سالها تجربه در بازار سرمایه به دست می‌آید. همچنین نیاز است که استراتژیهای تدوین شده بصورت مستمر پایش شوند. مدیریت سبد بایستی به مسأله انتخاب سهام بپردازد که در این خصوص روشهای ارزیابی و انتخاب سهام در دو بخش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی خلاصه می‌شود.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

بورس

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

 • تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
 • برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
 • محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
 • دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
 • ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

 • چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
 • میزان سود نقدی هر سهم
 • تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
 • توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
 • قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سهم بازار شرکت از صنعت
 • کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
 • مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
 • موفقیت‌های قبلی
 • نوآوری
 • ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
 • کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
 • تولید و عملیات، فروش محصولات
 • به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
 • نسبت‌های سود آوری
 • بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

 • بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
 • بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
 • بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
 • بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
 • رعایت تنوع کافی در انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
 • توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.